דף הבית | קישורים | צור קשר
חג השבועות | מעיינותיך - למחשבת חב"ד > מאמרים נבחרים

מעיינותיך - למחשבת חב"ד > מאמרים נבחרים > חג השבועות

חג השבועות

"חסידים הראשונים"

25/04/2012 - ג אייר התשעב מאמר מאדמו"ר הזקן

דכשם שיש חילוק גדול וחומר החיוב בענין העסק בתורה במצות ידיעת התורה מבמצות הגיון, כך על דרך זה יתפרש דברי האריז"ל, דהנה מ"ש האריז"ל שמצות הדבקות גדול מלימוד התורה זהו נגד קיום מצות והגית בו, אכל ודאי חובה להגיע למצות ידיעת התורה ולא יפטר ממצוה זו על ידי ההתבודדות והדבקות

משה רבינו, דוד המלך והבעל-שם-טוב

25/04/2012 - ג אייר התשעב הרב יואל כהן

במתן-תורה נתן הקב"ה לישראל את היכולת להתקשר איתו בתכלית השלמות, אולם בגילוי קשר זה ישנם שלושה שלבים

החידוש המהפכני שנתחולל במתן-התורה

23/04/2010 - ט אייר התשע הרב יואל כהן

תורה ומצוות היו גם קודם מתן-התורה על הר-סיני, אבל האמת היא שהתורה והמצוות שניתנו בהר-סיני שונות במהותן מהתורה והמצוות שהיו קודם לכן • החידוש הוא בשני הקטבים – מאיפה הציווי נובע ועד היכן הוא מגיע

ונתן לנו את תורתו

23/04/2010 - ט אייר התשע הרב יואל כהן 1 תגובות

כיצד ייתכן שחכמתו האין-סופית של הקב"ה תיתפס בשכלו האנושי המוגבל של היהודי? • איך אפשר לומר ש"אלו ואלו דברי אלוקים חיים" על שתי דעות הפוכות? • על מהותה של התורה, שבכתב ושבעל-פה, שניתנה לנו בסיני

חידושים ב'הלכות תלמוד תורה' לאדמו"ר הזקן

23/04/2010 - ט אייר התשע הרב מרדכי שמואל אשכנזי

מצווה ללמוד את התורה כולה, כללותיה, רזיה ודקדוקיה, ושיעור קיומה – כשיעור דיני והלכות התורה הרחבים מיני ים. חיובה ביום ובלילה, בכל עת ובכל רגע במשך חיי האדם, ומעצם היותה מצוות לימוד והבנה – הרי אופן קיומה שונה מאיש לרעהו

"כולא חד" - עולמות, נשמות ואלוקות בלימוד התורה

09/03/2009 - יג אדר התשסט הרב יהושע שפירא

המצוות מקיפות את האישיות ואינן מאוחדות עימה. הן אינן פועלות בה שינוי ומהפך מורגשים באותה מידה שהדבר נעשה על-ידי מחשבת התורה. עולם המעשה נותר מחוץ לחוויה הממשית של האישיות. התורה איננה רק מקיפה את האישיות, כי-אם גם מקפת ונתפסת על-ידי שכל הלומד

לטעום מ"עץ החיים"

23/04/2010 - ט אייר התשע הרב אליהו קירשנבאום

אדמו"ר הרש"ב מליובאוויטש, החמישי בשושלת נשיאי חב"ד, זיכה אותנו בשפע רב של מאמרי חסידות, עד שזקני החסידים היו מכנים אותו בתואר "הרמב"ם של תורת החסידות". הרבי זי"ע הסביר שתואר זה מתאים במיוחד לאדמו"ר הרש"ב היות שבדרושי החסידות שלו כינס את כל יסודות תורת חסידות חב"ד בצורה מסודרת וברורה כמו בספר משנה תורה להרמב"ם.

קדושת התורה

23/04/2010 - ט אייר התשע מכתבי אדמו"רי חב"ד 1 תגובות

התורה היא בתו היחידה של הקב"ה, ועם ישראל הוא בנו יחידו. בן יחיד זה לוקח את התורה – בתו היחידה של הקב"ה. משמעותו של המשל הוא, שהתורה היא בתו של הקב"ה, התורה היא שכל אלוקי; אבל שכל אלוקי זה, נמסר לאדם בהשגה ממש.

'יגעת ומצאת'

23/04/2010 - ט אייר התשע מכתבי אדמו"ר הריי"ץ

שלשה שבועות עכבתי את האברך בביתי. בימים ההם עזבתי את החנות על בני ביתי ושמתי לילות כימים לייגע עצמי בהבנת העניינים אשר למדני האברך, אבל לדאבון לבבי לא עשיתי פרי. האברך נסע, ואנכי נשארתי כספינה בלב ים. עניתי בצום, בכיתי בכי רב באמירת תהלים, אבל אין שום תועלת

שלשלת הדורות

23/04/2010 - ט אייר התשע הרב אריה הנדלר

אמירת המאמר על ידי אדמו"ר הזקן מהווה סימן להעברת שלשלת ההנהגה מהבעש"ט אל אדמו"ר הזקן דרך מורו ורבו, המגיד ממזריטש. שוב נזקקים אנו לעיון במאמר זה על מנת לחשוף את התוכן הגנוז בו המורה על יסודות ההנהגה העוברים בקשר הדורות מהבעש"ט, דרך המגיד אל אדמו"ר הזקן.

חג השבועות

25/04/2012 - ג אייר התשעב מכתבי אדמו"רי חב"ד

כ"ק רבינו הזקן עדיין לא אמר "ברוך הבא", בשעת מעשה ישבו שלשה זקנים שעוד הכירו את הבעל שם טוב, ואחד מהם החל לספר אודות הבעל שם טוב , נענה הוד כ"ק רבנו הזקן ואמר שהבעל שם טוב עדיין עסוק בגן עדן העליון במתיבתא דקוב"ה

סיפורים על הבעל שם טוב

09/03/2009 - יג אדר התשסט מכתבי אדמו"רי חב"ד

כ"ק מורנו הבעש"ט הי' בדבקות עצומה, וכאשר גמרו לנגן פתח את עיניו הקדושים, והסתכל בפני קודש כ"ק התלמידים החבריא קדישא בהסתכלות מרובה, ואמר כי כל אחד ואחד מהחבריא קדישא יתן יד ימינו על כתפו של חברו היושב אצלו, באופן אשר כל החבריא קדישא היושבים סביב השולחן, יהיו משולבים אלו עם אלו כמו שישבו משני עברי השלחן הקדוש והטהור.

רגילות, הרגל והתמדה

25/04/2012 - ג אייר התשעב הרב משה שילת

להרגיל דעתו ומחשבתו תמיד להיות קבוע בלבו ומוחו תמיד אשר כל מה שרואה בעיניו השמים והארץ ומלואה הכל הם לבושים החיצונים של המלך הקב"ה ועל ידי זה יזכור תמיד על פנימיותם וחיותם

איה האדם שבך

25/04/2012 - ג אייר התשעב מכתבי אדמו"ר הריי"ץ

שאול העגלון מבין שנותנים לסוסים קש ותבן ולאחר מכן מים לשתיה וקינוח, אין זה כדי שהסוסים יהנו יותר מהקש ומהתבן, אלא כדי שיהיה להם כוח וחשק לסחוב את העגלה

הקדמת נעשה לנשמע

25/04/2012 - ג אייר התשעב מכתב מהרבי מליובאוויטש זי"ע

מהו הפלא שאדם לא מבין מה שהקב"ה מבין כביכול. אדרבה הפלא הוא בנהפוך, שיש ענינים מחכמתו ורצונו של הקב"ה שהיא התורה, שאדם שהוא בעל גבול מבינו בשכלו הגבולי

לאבד את המהירות וללמוד תורה בנעימות

25/04/2012 - ג אייר התשעב מכתבי אדמו"ר הריי"ץ

במלים ספורות אלו בפירוש הפסוק "ואבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר ה' נותן לכם", שינה הרבי את הטבע שלי, נגוז ממני טבע המהירות והתעורר בי חוש המתינות. בהסרת המהירות ובקניין המתינות עשה אותי הרבי למאושר לכל ימי חיי.

הדפסה שלח לחבר שתף