דף הבית | קישורים | צור קשר
גדול השלום | מעיינותיך - למחשבת חב"ד > מאמרים נבחרים > י"ט כסלו ואדמו"ר הזקן

מעיינותיך - למחשבת חב"ד > מאמרים נבחרים > י"ט כסלו ואדמו"ר הזקן > גדול השלום

גדול השלום

15/11/2011 - יח חשון התשעב אדמו"ר הזקן

ואף אם לפעמים יצא מפיהם דבר שלא כהוגן לשלוח את פיהם ולשונם בקדושי עליון, הבעש"ט ותלמידיו נ"ע אזי השומע יחוש לנפשו להרהר בתשובה שלימה על כל מעשיו ודבוריו ומחשבותיו אשר לא לה' המה, כי הן הם גרמא בניזקין לגרום לדבר סרה על עבדי ה'

  • הגדל תמונה

הנה מודעת זאת חומר עון המחלוקת ושנאת חנם. אשר על כן ראוי לכל החיל אשר נגע יראת ה' בלבו וחרד לדברו ליזהר מאד מהיות גורם או גורם דגורם בניזקין חס ושלום בתכלית הזהירות עד קצה האחרון, אשר נלאיתי נשוא להעלות במכתב נקודת לבבי האמיתית לעורר בלב כל סיעת מרחמינו אהבה גם לאנשים אשר לא מסיעתנו בכלל אהבת כל בני ישראל כמצווה עלינו.

אשר לזאת בשנה דאשתקד, אחר פטירת כ' הגאון החסיד ז"ל מווילנא, כתבתי אזהרה נוראה לכל סיעת מרחמינו שלא לספר אחר מטתו של ת"ח שום שמץ דבר דופי ושמצה, בלי שום הוראת היתר בעולם. אך הפעם עתה בצוק העתים שעברו עלינו למיחש מבעיא אולי הותרה הרצועה ח"ו, מחמת שאנשי ריבנו נתלים באילן גדול, החסיד המנוח ז"ל, ע"כ באתי להזהיר שנית באזהרה כפולה ומכופלת לכל סיעת מרחמינו הקרובים והרחוקים בכל מקומות מושבותם, בל יורו היתר לעצמם, לפתוח פה ולשון על כבוד התורה, כ' הגאון החסיד הנ"ל זללה"ה כי ידוע לנו בבירור שלא מאתו יצאו הדברים כבושים ח"ו לילך עמנו בגדולות, וכל ימי חייו לא יצא המכשלה והשגגה מלפני השליט ח"ו.

וגם לרבות שארי ת"ח וכל לומדי תורה יראת ה' הקטנים עם הגדולים שאינם מסיעת מרחמינו, חלילה וחלילה ליתן בהם שום שמץ דופי ח"ו, לא בדיבור ולא במעשה רבא או זוטא ח"ו.

ואף אם לפעמים יצא מפיהם דבר שלא כהוגן בעיני ובעיני סיעת מרחמינו, לשלוח את פיהם ולשונם בקדושי עליון, הבעש"ט ותלמידיו נ"ע אזי השומע יחוש לנפשו להרהר בתשובה שלימה על כל מעשיו ודבוריו ומחשבותיו אשר לא לה' המה, כי הן הם גרמא בניזקין לגרום לדבר סרה על עבדי ה', אשר אנחנו מכונים בשם הסרים למשמעתם והולכים בעקבותיהם, ולכן הם סובלים עבורנו ואת פושעים נמנו, להיות בחבורתם נרפא לנו. וכזכר זאת יתמרמר לב השומע ויהיה לבו נשבר בקרבו, ולא ירום לבבו להרחיב פה ולשון על מוציאי דבה, כי כל העם בשגגה וה' יסלח להם.

עוד זאת אדרוש ואבקש מאתם, להרגיל את לבם לאהוב את כל אחד מבני ישראל אף אם אינו מסיעת מרחמינו ולדונם לכף זכות, כי באמת לאמיתו כל ישראל כאחים ממש ועל כולם נאמר בנים אתם לה' אלקיכם, ובין כך ובין כך קרואים בנים. ובודאי כשהם נוטרים שנאה בלב כאחד ואחד על שכנגדו הוא למורת ועצבון לרוח קדשו אביהן שבשמים. בכן מי שנגע יראת שמים בלבו, לקיים מ"ש ואיש את רעת רעהו אל תחשבו בלבבכם כמים הפנים אל הפנים, גם בודאי גם מהם יפול הקנאה והתחרות מלבם, וה' שלום ישים בלב כל ישראל שלום ואחוה וריעות, וכל אחד יבא על מקומו בשלום.

ונאמן עלי אבא שבשמים כי כל הדברים הנ"ל הן באמת לאמיתן ולא לפנים מפני היראה ח"ו. כי באמת כבר יצא לאור צדקנו ומשפטנו כצהרים.

והנה מובטחני בסיעת מרחמינו האמיתיים שדברי אלה המעטים יקבלו ברצון, ולא יפול דבר אחד מדברי הנ"ל ארצה ח"ו. אך להיות שרבו החונפים והצבועים שמתדמים במעשיהם לסיעת מרחמינו ונדמה להם שמחניפים לסיעת מרחמינו בזה שדוברים סרה על יראי ה' שאינם מסיעת מרחמינו או על שאר ההמון, לזאת הנני מטיל גודא רבא על כל מי שישמע מסיעת מרחמינו דבר סרה על אחד מהלומדים או היראים שאינם מסיעת מרחמינו אפילו בדרך שחוק ובדיחותא, מחויב להודיע לי במכתב בכדי שאדע איך להתנהג עמו להתרחק מעל גבולי, ואל יבא עדי. ולהשומעים יונעם ותבא עליהם ברכת טוב.

(אגרות קודש אדמו"ר הזקן עמוד ק)

 

 

ידוע שבכללות אנ"ש השומעים מילי דחסידות בעירנו יש אשר אינם מקיימים מה ששומעים כראוי כמו שאפשר להם לפי מוחם ולבם הטהור מחמת עצלותם לטרוד ולהטריד מוחם בעיון תפלה ערב ובוקר מדי יום ביומו.. והנה מזה נתעורר עלינו מקטרגים... אך מה עושה הקב"ה החפץ בהצדקנו ורוצה בקיומנו הוא מעמיד מקטרגים למטה המקטרגים בשקרים גדולים על שלגבי השקרים ההם נק' שפת אמת ואז תכון לעד

 

עליכם לקיים עצת ה' בפי עבדיו דום לה' כו' שומעים חרפתם כו'. ואף שפערו פיהם עלי ועל כל הנלוים. הנה אם הייתי זוכה להיות מעבדי ה' באמת הרי כבר אמרו דיו לעבד כו'.

ומכש"כ וק"ו ביודע א"ע ומכיר מקומו. ואדרבה בזאת תתנחם נפשם, כאשר גם אני נתתי שמחה בלבי, מעת שמעתי שהם מגזמים בשקרים גדולים יותר מכפי שהדעת טועה, בהוציאם עלינו שם רע "כת ש"ץ ימש"ו" וכה"ג, אשר כל השומע יצחק להם, וכל בית ישראל מקטן ועד גדול מכירים כי שקר בימינם, רק שפתם אתם כו' יכרת ה' כו'.

 ובזאת נראה בעליל כי האמת אתנו וחפץ ה' בנו לצדקינו ולקיים בנו כמ"ש שפת אמת תכון לעד ועד ארגיע לשון שקר אשר אין לו רגלים ויפול במהרה אי"ה. והענין, כי ידוע שבכללות אנ"ש השומעים מילי דחסידות בעירנו, יש מהם הרבה אשר אינם מקיימים מה ששומעים כראוי ונכון כדבעי כמו שאפשר להם לפי מוחם ולבם הטהור, מחמת עצלותם לטרוד ולהטריד מוחם בעיון תפלה מעומקא דליבא ערב ובוקר מדי יום ביומו, רק בדילוג יום או יומים כו'. ומודעת זאת שע"ז נאמר והגד לעמי פשעם, ששגגתם נעשו להם כזדונות, מאחר שטעמו והתבוננו בגדולת א"ס ב"ה ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין כו' וכמ"ש בלקוטי אמרים באריכות והנה מזה נתעורר עלינו מקטרגים למעלה, וכאשר נתנה רשות לקטרג, יש פתחון פה לבעל דבר לחלוק ולקטרג לבטלם מעבודתם שבלב לגמרי, וכמארז"ל אם בטלת מן התורה יש לך בטלים הרבה כו'. אם תעזבני יום כו'. והטעם עפמ"ש שפת אמת תכון לעד ומכלל הן אתה שומע לאו, כשלא תכון לעד, רק בדילוג ולעתים.

אך מה עושה הקב"ה החפץ בהצדקנו ורוצה בקיומנו, הוא מעמיד עליהם מקטרגים למטה המקטרגים עליהם בשקרים גדולים, עד שלגבי השקרים ההם נק' שפת אמת, ואז תכון לעד. ולזאת יש להם לקבל באהבה ובשמחה רבה, כי נכון יהיה לבם בטוח בה' כי לא יעזוב את חסידיו כו'.

 ואי לזאת שישו ושמחו בה', בכל לב ונפש, ולעשות יום משתה ושמחה בח"י אייר הבעל"ט, יום הילולא דרשב"י, אשר אנו שותים טפה דתמצית כו', להלל ולרון בשירות ותשבחות לה' מספר ת(הי)לים כגון תהלה לדוד וכה"ג אך לא בהוללות ושכרות ח"ו. ונכון יהיה לבם בטוח בה' אחד האמת.

 

(בית רבי עמוד 50, ספר התולדות אדמו"ר הזקן חלק ב' עמוד 584)

שלח תגובה הדפסה שלח לחבר שתף