דף הבית | קישורים | צור קשר
להמתיק כל הגבורות והדינים | מעיינותיך - למחשבת חב"ד > מאמרים נבחרים > לדמותו של רבי לוי יצחק שניאורסון

מעיינותיך - למחשבת חב"ד > מאמרים נבחרים > לדמותו של רבי לוי יצחק שניאורסון > להמתיק כל הגבורות והדינים

להמתיק כל הגבורות והדינים

07/08/2012 - יט אב התשעב

רשימתו של רבי לוי יצחק אותה כתב על עצמו ובה מבאר את מאורעות מאסרו על פי הקבלה ושני ביאורים של בנו הגדול, הרבי מליובאוויטש, על נקודות מן הרשימה

בס"ד
אני לוי יצחק בן זעלדא רחל. הגלתי על משך ה' שנים למתא ציאילי במדינת קאזאחסטאן. ומהם, היינו מהמשך הזה בתחלתו, ישבתי בבית האסורים. מן ט' ניסן ה'תרצ"ט עד ט"ו שבט שנת שת"ה (בס"ה בחמשה בית האסורים, בתחלה בדניפּראָפּעטראָווסק ואח"כ בקיוב ואח"כ עוד הפעם בדניפּראָפּעטראָווסק, ואח"כ בחאַרקאָוו ואח"כ באלמא־אטא), היינו משך ש"ג ימים כמספר שב"א. ואימתי הודיעו לי שמשפטי נמסר להאסאָבאַ־סאָוועשצאַניע דנ' ק' ו' ד' סס"ר - בליל הושענא רבה קרוב לאשמורת הבוקר בבית האסורים בדניפּראָפּעטראָווסק, והם שפטו אותי על גלות ה' שנים הנ"ל.
ומובן שכל זה הוא בהשגחה פרטית מלמעלה על כל חטאתי ועונותי ופשעי המרובים. ויהיה זה לי כפרת עוון. וה' הטוב אשר לא כלו רחמיו ירחם עלי ועל ב"ב שיחיו בתוך כלל ישראל בזכות אבותי הקדושים נ"ע זצוקללה"ה זיע"א. ובמהרה יוציאני מן המצר למרחב. וישיבני לביתי היינו לאשתי ולזרעי יחיו ואהי' עמהם יחד במנוחה שלוה השקט על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים לאורך ימים ושנים טובים ונעימים בתכי"א אכי"ר.
והנה, שמי רומז על גבורות. הן לוי והן יצחק (ועיין ברשימה על מארז"ל ע"פ לדוד שמרה נפשי כי חסיד אני. בעניין לוי ויצחק) כידוע. וכן מספר שניהם יחד שהוא מספר נד"ר, הנה נד"ר הוא בבינה מקור הגבורות, וכן בהצטרף לזה מה שאני בן זעלדא רחל - הנה יעלה ביחד מספר תרנ"ו, שהמספר הזה רומז על שמות אלקים במילוי יודי"ן ש'. וברבוע ר', פשוט פ"ו, והנקודות דשם אלקים הם ע' ביחד - הוא תרנ"ו, מספר שוש"ן. (ש"ו - מספר: לו"י יצח"ק ב"ן, ש"ן - מספר זעלדא רחל).
(שושן הוא אדום כמו שושנה אדומה, והיינו בינה מקור הגבורות. ולכן ביום הכיפורים בחי' בינה מתחיל הפייט דתפלת מוסף בתיבת שושן - שושן עמק איומה. והמחתה דקטרת של יוה"כ הייתה של זהב אדום. ויום הכפורים הוא כמו פורים כידוע. הנה בפורים היה כל המעשה בשושן הבירה. וי"ל שושן הבירה שהיתה עיר גדולה עיר המלוכה רומז על בינה, וד"ל).
וזהו שישבתי בבית האסורים משך שב"א ימים, נקודת שב"א הוא בגבורה כידוע.
והגלתי על משך ה' שנים, לנגד הה' גבורות (ומשך זמן הלימוד דעבודת הלוים הוא ה' שנים, כמ"ש בפרש"י בחומש בפ' בהעלותך בפסוק זאת אשר ללוים כו' ע"ש. כי לוים (מספר אלקים) הם בחי' גבורות, וה' שנים הוא לנגד ה' גבורות. ודע שה"פ שנ"ה הוא מספר כל הכ"ב אותיות עם אותיות מנצפ"ך הכפולים. כי האותיות שרשן ה' מוצאות הפה שהם בחי' ה' גבורות כידוע, ולכן מן ה' שנים למקרא, כדי שידע מלכתחילה כל הכ"ז אותיות...).
וישבתי בה' בתי אסורים (דניפּראָפּעטראָווסק, קיוב, דניפּראָפּעטראָווסק, חאַרקאָוו, אלמא־אטא), לנגד הה' גבורות. (ואם כי עיירות הם ד', אך בדניפּראָפּעטראָווסק ישבתי בב' בתי אסורים שונים, שבתוך העיר ומחוץ לעיר. גם ע"ד ד' ה' דיהודה, שם ב"ן אותיות הפשוטים ד' ואותיות המלוי ה'. וכמ"ש במ"א).
והודיעו לי שמשפטי נמסר כו' בליל הושענא רבה שאז הוא גמר הדין, סיומא דדינא. וישב יצחק ויחפור כו'. ואז חובטין הה' ערבות מיתוק הה' גבורות. ובליל הו"ר אז הוא הצל, הבבואה דבבואה, שהוא משם אהי' דההי"ן. ועיין בפע"ח בכוונות דהו"ר. - זהו ששפטו אותי לגלות למתא ציאילי שהוא מלשון צל, ומספרו צ"ל אל, מספר אהי' דההי"ן.
ובאתי לציאילי ביום ב' י"ט שבט. יום ב' הוא לנגד מדת הגבורה, ועם י"ט הוא כ"א מספר אהיה (ע"ד כמו הו"ר שהוא כ"א בתשרי). גם הכתב בציאילי מנ'ק'ו'ד' נתנו לי בכ"א שבט ביום ד' (כמו הו"ר שהוא בכ"א בתשרי. והיה ביום ד'). וסימנך ב"ד הרומז על גבורות שלכן אין מתחילין בב"ד כידוע (ב' הוא בינה ד' הוא גבורה כמו פ' שניה ופרשה רביעית דתפילין שהם המוחין השמאלים בינה גבורה. וכתיב אני בינה לי גבורה).
ויהי רצון שבמהרה בימינו יומתקו כל הגבורות והדינים ויהפך הצל לאורה וטובה נגלית ואשוב לביתי שלום בב"א.

 

מדברי כ"ק אדמו"ר למיובאוויטש זצ"ל אודות הרשימה:

אבי מורי - תכלית הביטול, ומציאות אמיתית

הלימוד מהסתלקות אבי מורי בכ' אב

הדפסה שלח לחבר שתף