מאמרים נבחרים / י"ט כסלו ואדמו"ר הזקן

גדול השלום

אגרות נפלאות מאדמו"ר הזקן בתקופת המחלוקת הגדולה

ואף אם לפעמים יצא מפיהם דבר שלא כהוגן לשלוח את פיהם ולשונם בקדושי עליון, הבעש"ט ותלמידיו נ"ע אזי השומע יחוש לנפשו להרהר בתשובה שלימה על כל מעשיו ודבוריו ומחשבותיו אשר לא לה' המה, כי הן הם גרמא בניזקין לגרום לדבר סרה על עבדי ה'

 

 

הנה מודעת זאת חומר עון המחלוקת ושנאת חנם. אשר על כן ראוי לכל החיל אשר נגע יראת ה' בלבו וחרד לדברו ליזהר מאד מחיות גורם או גורם דגורם בניזקין חס ושלום בתכלית הזהירות עד קצה האחרון, אשר נלאיתי נשוא להעלות במכתב נקודת לבבי האמיתית לעורר בלב כל סיעת מרחמינו אהבה גם לאנשים אשר לא מסיעתנו בכלל אהבת כל בני ישראל כמצווה עלינו.

אשר לזאת בשנה דאשתקד, אחר פטירת כ' הגאון החסיד ז"ל מווילנא, כתבתי אזהרה נוראה לכל סיעת מרחמינו שלא לספר אחר מטתו של ת"ח שום שמץ דבר דופי ושמצה, בלי שום הוראת היתר בעולם. אך הפעם עתה בצוק העתים שעברו עלינו למיחש מבעיא אולי הותרה הרצועה ח"ו, מחמת שאנשי ריבנו נתלים באילן גדול, החסיד המנוח ז"ל, ע"כ באתי להזהיר שנית באזהרה כפולה ומכופלת לכל סיעת מרחמינו הקרובים והרחוקים בכל מקומות מושבותם, בל יורו היתר לעצמם, לפתוח פה ולשון כל כבוד התורה, כ' הגאון החסיד הנ"ל זללה"ה כי ידוע לנו בבירור שלא מאתו יצאו הדברים כבושים ח"ו לילך עמנו בגדולות, וכל ימי חייו לא יצא המכשלה והשגגה מלפני השליט ח"ו.

וגם לרבות שארי ת"ח וכל לומדי תורה יראת ה' הקטנים עם הגדולים שאינם מסיע"מ, חלילה וחלילה ליתן בהם שום שמץ דופי ח"ו, לא בדיבור ולא במעשה רבא או זוטא ח"ו.

ואף אם לפעמים יצא מפיהם דבר שלא כהוגן בעיני ובעיני סיע"מ, לשלוח את פיהם ולשונם בקדושי עליון, הבעש"ט ותלמידיו נ"ע אזי השומע יחוש לנפשו להרהר בתשובה שלימה על כל מעשיו ודבוריו ומחשבותיו אשר לא לה' המה, כי הן הם גרמא בניזקין לגרום לדבר סרה על עבדי ה', אשר אנחנו מכונים בשם הסרים למשמעתם והולכים בעקבותיהם, ולכן הם סובלים עבורנו ואת פושעים נמנו, להיות בחבורתם נרפא לנו. וכזכר זאת יתמרמר לב השומע ויהי' להו נשבר בקרבו, ולא ירום לבבו להרחיב פה ולשון על מוציאי דבה, כי כל העם בשגגה וה' יסלח להם.

עוד זאת אדרוש ואבקש מאתם, להרגיל את לבם לאהוב את כל אחד מבנ"י אף אם אינו מסיע"מ ולדונם לכף זכות, כי באמת לאמיתו כל ישראל כאחים ממש ועל כולם נאמר בנים אתם לה' אלקיכם, ובין כך ובין כך קרואים בנים. ובודאי כשהם נוטרים שנאה בלב כאו"א על שכנגדו הוא למורת ועצבון לרוח קדשו אביהן שבשמים. בכן מי שנגע יראת שמים בלבו, לקיים מ"ש ואיש את רעת רעהו אל תחשבו בלבבכם כמים הפנים אל הפנים, גם בודאי גם מהם יפול הקנאה והתחרות מלבם, וה' שלום ישים בלב כל ישראל שלום ואחוה וריעות, וכל א' יבא על מקומו בשלום.

ונאמן עלי אבא שבשמים כי כל הדברים הנ"ל הן באמת לאמיתן ולא לפנים מפני היראה ח"ו. כי באמת כבר יצא לאור צדקנו ומשפטנו כצהרים.

והנה מובטחני בסיע"מ האמיתי' שדברי אלה המעטים יקבלו ברצון, ולא יפול דבר א' מדברי הנ"ל דבר א' מדברי הנ"ל ארצה ח"ו. אך להיות שרבו החונפים והצבועים שמתדמים במעשיהם לסיע"מ ונדמה להם שמחניפים לסיעת מרחמינו בזה שדוברים סרה על יראי ה' שאינם מסיע"מ או על שאר ההמון, לזאת הנני מטיל גודא רבא על כל מי שישמע מסיע"מ דבר סרה על אחד מהלומדים או היראים שאינם מסיע"מ אפילו בדרך שחוק ובדיחותא, מחויב להודיע לי במכתב בכדי שאגע איך להתנהג עמו להתרחק מעל גבולי, ואל יבא עדי. ולהשומעים יונעם ותבא עליהם ברכת טוב.

 

שניאור זלמן בלא"א מו"ה ברוך זללה"ה

 

 

ידוע שבכללות אנ"ש השומעים מילי דחסידות בעירנו יש אשר אינם מקיימים מה ששומעים כראוי כמו שאפשר להם לפי מוחם ולבם הטהור מחמת עצלותם לטרוד ולהטריד מוחם בעיון תפלה ערב ובוקר מדי יום ביומו.. והנה מזה נתעורר עלינו מקטרגים... אך מה עושה הקב"ה החפץ בהצדקנו ורוצה בקיומנו הוא מעמיד עליהם מקטרגים למטה המקטרגים עליהם בשקרים גדולים על שלגבי השקרים ההם נק' שפת אמת ואז תכון לעד

 

עליכם לקיים עצת ה' בפי עבדיו דום לה' כו' שומעים חרפתם כו'. ואף שפערו פיהם עלי ועל כל הנלוים. הנה אם הייתי זוכה להיות מעבדי ה' באמת הרי כבר אמרו דיו לעבד כו'. ומכש"כ וק"ו ביודע א"ע ומכיר מקומו. ואדרבה בזאת תתנחם נפשם כאשר גם אני נתתי שמחה בלבי מעת שמעתי שהם מגזמים בשקרים גדולים יותר מכפי שהדעת טועה בהוציאם עלינו שם רע "כת ש"ץ ימש"ו" וכה"ג אשר כל השומע יצחק להם וכל בית ישראל מקטן ועד גדול מכירים כי שקר בימינם רק שפתם אתם כו' יכרת ה' כו'. ובזאת נראה בעליל כי האמת אתנו וחפץ ה' בנו לצדקינו ולקיים בנו כמ"ש שפת אמת תכון לעד ועד ארגיע לשון שקר אשר אין לו רגלים ויפול במהרה אי"ה. והענין כי ידוע שבכללות אנ"ש השומעים מילי דחסידות בעירנו יש מהם הרבה אשר אינם מקיימים מה ששומעים כראוי ונכון כדבעי כמו שאפשר להם לפי מוחם ולבם הטהור מחמת עצלותם לטרוד ולהטריד מוחם בעיון תפלה מעומד"ל ערב ובוקר מדי יום ביומו, רק בדילוג יום או יומים כו'. ומודעת שאת שע"ז נאמר והגד לעמי פשעם ששגגתם נעשו להם כזדונות מאחר שטעמו והתבוננו בגדולת א"ס ב"ה ממכ"ע וסוכ"ע כו' וכמ"ש בלקוט"א באריכות והנה מזה נתעורר עלינו מקטרגים למעלה וכאשר נתנה רשות לקטרג יש פ"פ לבע"ד לחלוק ולקטרג לבטלם מעבודתם שבלב לגמרי וכמארז"ל אם בטלת מן התורה יש לך בטלים הרבה כו'. אם תעזבני יום כו'. והטעם עפמ"ש שפת אמת תכון לעד ומכלל הן אתה שומע לאו כשלא תכון לעד רק בדילוג ולעתים. אך מה עושה הקב"ה החפץ בהצדקנו ורוצה בקיומנו הוא מעמיד עליהם מקטרגים למטה המקטרגים עליהם בשקרים גדולים על שלגבי השקרים ההם נק' שפת אמת ואז תכון לעד. ולזאת יש להם לקבל באהבה ובשמחה רבה כי נכון יהיה לבם בטוח בה' כי לא יעזוב את חסידיו כו'. ואי לזאת שישו ושמחו בה', בכל לב ונפש ולעשות יום משתה ושמחה בח"י אייר הבעל"ט יום הילולא דרשב"י אשר אנו שותים טפה דתמצית כו' להלל ולרון בשירות ותשבחות לה' מספר תלים כגון תהלה לדוד וכה"ג אך לא בהוללות ושכרות ח"ו. ונכון יהיה לבם בטוח בה' אחד האמת.