לה' הישועה - אדמו"ר הצמח צדק

שמעתי מהחסיד ר' לייב־בער מדאקדע, ששמע מאדמו"ר  הצמח צדק, שבפורים היה הנס שרצו לנתק הקשר ד"ישראל" מן ה"תלת קשרין" [ישראל אורייתא וקוב"ה] להשמיד כו', ונס חנוכה היה שרצו לנתק הקשר ד"אורייתא" מן ה"תלת קשרין" – להשכיחם תורתך כו', ונס די"ט כסלו היה שרצו לנתק קשר ד"קוב"ה", שברוב יגיעות נטע הבעש"ט והמגיד ותלמידיו בלב כל אחד ואחד מישראל אחדות הפשוטה, וש"איהו ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין", ו"את השמים ואת הארץ אני מלא" ממש, ורצו לעקור זאת.

והיה נס די"ט כסלו , שהישועה היתה לה' יתברך בעצמו, כי לאדמו"ר לא היה נפקא מינה בין אם היה בלאזני או אם היה בבית האסורים, בכל מקום בשווה היה דבוק לאלוקות, רק הישועה היתה לה' יתברך בעצמו.

וכן היה מרגלא בפומא דה"חנה אריאל", הגה"ק רבי יצחק אייזיק מהומיל נ"ע בכל י"ט כסלו.

(כתבי רבי חיים אליעזר ביחובסקי ז"ל ע' קח)