לא תהיה חלישות

מכתב זה כתב הרבי זי"ע עשרה ימים לאחר הסתלקות חותנו, הרבי הריי"צ זי"ע

ב"ה, כ' שבט, תש"י
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"מ שי' ליפסקר
שלום וברכה!
עומדים אנו עוד נבוכים ונדהמים מההסתלקות וקשה עדיין כתיבת מכתבים, אבל זה ברור כי רצונו הקדוש של כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ היה, וכן הוא גם עתה, שלא תהיה ח"ו חלישות באיזה עבודה שהיא שעמדה תחת נשיאותו; ואשר כל המקושרים אליו יתחזקו ויתאמצו ביתר שאת וביתר עז במלוי תפקידם אשר הטיל עליהם. ובלי ספק אשר גם להבא ישפיע כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ עליהם מרוחו שיצליחו בעבודתם הכללית ובחייהם הפרטים.
אחד הדברים אשר הואיל כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ לדבר אתי בימים שלפני ההסתלקות היה בענין החינוך של ילדי ישראל במדינות אפריקא: ליסד שם בעזהשי"ת סניף מעבודתו החינוכית, אשר תפקידו יהיה גם לעזר לאחינו בני ישראל שי' הדרים באפריקא ביסוד וסידור מוסדות חנוך כשרים - ולתכלית זו גם להכשיר חוג מלמדים משלהם - וגם להשגיח בל יעשה עול לבני הנעורים העולים מהתם לאה"ק ולשמור עליהם שלא ילכדו ח"ו לרשת הכפירה. ואמר לי שבקשר לזה יכתוב אליו שהוא יסע לשם - לאפריקא - לבקר את המצב על אתר לארגן את העבודה שם ולנהלה שם. עד כאן דברי הרב. בינתים נצחו אראלים כו' ולא בא הדבר בכתיבה.
באשר הוחלט להמשיך בעזהשי"ת את כל העבודה שהתנהלה תחת נשיאות כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, ולהתחזק בה עוד ביתר שאת ויתר עז אשר זהו ודאי רצונו הקדוש, הנני בזה להודיעו את כל הנ"ל ומבקש אני אותו אשר אם יסכים לקבל עליו המשרה הנ"ל - ואין ספק אצלי אשר יקבלה בשמחה רבה - יודיעני מזה ואכתוב ללשכה בפריז לסדר את הענינים הכרוכים בזה.
דעת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ היתה שבתחילה יסע לאפריקא בעצמו, ורק אחר כל יבואו גם ב"ב יחיו לשם. - כהנ"ל שמעתי לאחר שנודע שבטלה הצעת העסק שהציעו לפניו ואשר חזר לעבודתו הקודמת.
למענהו התכוף אני מחכה.
באיווי כל טוב סלה
מ. שניאורסאהן