שביבים

משיחתו של הגה"ח ר' יואל כהן שליט"א אצל כ"ק האדמו"ר מבעלזא שליט"א

כ"ק אדמו"ר מבעלזא שליט"א:

מדוע עושים ענין כה גדול משחרורו של כ"ק בעל התניא, והלא היו עוד מתלמידי הבעש"ט שישבו במאסר ונשתחררו, כמו לדוגמא הרה"ק מרוז'ין?

הגה"ח ר' יואל כהן שליט"א:

מספרים שבעת מאסרו של רבינו הזקן, היה הרה"ק ר' שלום מפרוהוביטש, אביו של הרוז'ינער, שבור מאד. אולי הסיבה לכך היא משום שרבינו הזקן היה קרוב מאד עם אביו הרה"ק ר' אברהם המלאך, בן המגיד ממעזריטש.

יום אחד ראו על פניו של ר' שלום שמחה גדולה, וכששאלו אותו מה טעם השמחה, אמר, שכתוב בזוהר שלפני ביאת המשיח תיראה הקשת בגוונים מאירים במיוחד, וכיון שהיום ראה את הקשת מאירה באופן מיוחד ועדיין לא זכינו לביאת המשיח, בוודאי התרחש היום דבר גדול מאוד, ומסתמא זהו יציאת "הרב" מבית האסורים. כך אמר ר' שלום. ומזה מובן שי"ט כסלו אינו ענין פרטי של שחרור רבנו הזקן כאיש פרטי, אלא זה היה ענין כללי של קטרוג שהתעורר באותו זמן בשמים על גילוי החסידות ובגלל זה היה המאסר, וכשהוסר הקטרוג היה השחרור.

כ"ק אדמו"ר מבעלזא שליט"א:

מאיזה גיל מתחילים ללמוד חסידות עם תלמידים?

הגה"ח ר' יואל כהן שליט"א:

הרי הגמרא אומרת שכשהקטן מתחיל לדבר אביו מלמדו תורה צוה לנו משה, והתחלת החינוך הוא מיד כשנעשה קצת בר דעת, כבר אז צריך לנטוע בו את האמונה בה' ואת ההכרה שיש בורא לעולם. וכמו"כ במה שחסידות מדגישה את האמונה בהשגחה פרטית, כבר מקטנות יש לחנך את הילד בהכרה בזה.

שמעתי פעם המחשה לזה – ילד קטן הולך ברחוב ונהיה צמא ומבקש מים לשתות. אחרי רגע מופיע רכב שמוכר שתיה ונותנים לו את מבוקשו. הרי זו הזדמנות לבאר לילד את המושג השגחה פרטית, ולהסביר לו שיתכן והנהג בכלל תכנן לנסוע ברחוב אחר, אבל כשהילד התחיל לחוש צמא, סיבב הקב"ה שהנהג יסע דוקא דרך רחוב זה. במילים אחרות – אין מצב ביניים, אלא או שיש השגחה פרטית בתמידיות על כל פרט ופרט מהנהגת העולם, או שהעולם מתנהל מעצמו. ברגע שמתחיל החינוך, מתחילים להשריש בילד את ההכרה בהשגחה פרטית על פי יסודי החסידות.

כ"ק אדמו"ר מבעלזא שליט"א:

ומהו הסדר בלימוד החסידות?

הגה"ח ר' יואל כהן שליט"א:

בדרך כלל, הספר שמתחילים ללמוד עם תלמידים צעירים הוא "קונטרס ומעיין" לכ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע שנחשב יותר קל להבנה ובמשך הזמן לומדים פרקי תניא קלים יחסית להבנה. ואחר כך מאמרים יותר עמוקים. בעצם זה כמו בלימוד הגמרא, שלומדים אותה גמרא, רק שעם מבוגרים לומדים עם יותר 'לומדות' ופלפול, ועם צעירים לומדים אותה הסוגיא רק שמסתפקים בלימוד הפשט. את יסודות החסידות מתחילים לחנך כבר מקטנות.

הגה"ח ר' יואל כהן שליט"א:

הרב יחזקאל בסר ע"ה (סגן נשיא אגודת ישראל באמריקה וחבר נשיאות הועה"פ העולמי של אגו"י) סיפר מה ששמע מאחד שגר בשכנות לכ"ק אדמו"ר זי"ע בתקופת שהותו בברלין. יום אחד הגיע לאזור הרה"ק ר' אהרן מבעלזא, וכ"ק אדמו"ר זי"ע ביקש ממנו להתלוות אליו להקביל את פני הרה"ק. בהגיעם לשם, נכנסו לתור של יהודים שביקשו לתת "שלום" להרה"ק, שכידוע עטף את ידו במגבת וכך לחץ את ידי העוברים לפניו, ובנוסף גם ישב בראש מורכן ועיניים עצומות. ובהגיע תור רבינו הושיט לו הרה"ק את ידו תחילה עם המגבת, אך מיד הסיר אותה מעל ידו ובעוד הוא מרים את ראשו אל רבינו, הושיט לו את ידו שוב, והפעם ללא כל חוצץ. והתבטא "דאס איז א איידעלע האנט".