מטרת הבריאה ותכלית האדם הרמח"ל ובעל התניא (ב)

תמונה של מטרת הבריאה ותכלית האדם הרמח"ל ובעל התניא (ב)

הייתכנו מספר טעמים וביאורים שונים במטרת הבריאה? והאמנם כל הנחלים הולכים אל מקום אחד, או שמא יש בדבר חילוקי גישות?* חלקו השני והאחרון של המאמר שעורר הדים

 

אחד מלמעלה ואחד מלמטה

תמונה של אחד מלמעלה ואחד מלמטה

שתי צורות חיבור בין הקב"ה לעולמו – "המשכה מלמעלה למטה" ו"העלאה מלמטה למעלה" ובכל אחת מהן מעלה שאין בזולתה • זהו יסוד מחלוקת בית שמאי ובית הלל מה נברא תחילה – שמים או ארץ, ובדרך זו יוסברו מחלוקות רבי ישמעאל ורבי עקיבא בסוגיית מתן־תורה - הדר קיבלוה בימי אחשוורוש -

 

למה נברא העולם?

תמונה של למה נברא העולם?

בחז"ל ובספרי קבלה נאמרו כמה וכמה טעמים לבריאת העולם * בתורת החסידות מבואר, שבאופן כללי כל הסיבות מתמזגות לשלוש מטרות מרכזיות, הנובעות משלוש דרגות שונות באלוקות * בעומק העניין מתברר, שההבדלים בין הדרגות והסיבות השונות, צופנים בחובם השלכות מעשיות על עבודת ההתבטלות של היהודי לקונו

 

נתאווה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים

תמונה של נתאווה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים

בכתבי האריז"ל נאמרו שני טעמים כלליים לבריאת העולם – "שיתגלו שלימות כוחותיו", ו"יכירו גדולתו" • שני טעמים אלה נובעים משתי מעלות ותארים באור האלוקי – בחינת ה'בלי־גבול', ובחינת ה'בלי־גדר', שמצידם יש ערך וחשיבות כלשהי לבריאה בכך שהיא משלימה את כוונת הבריאה • אמנם מדברי אדמו"ר הזקן מתברר שההתהוות אינה מצד הטעם והמעלה אלא רק מפני שכך "נתאווה" הקב"ה • ומצד בחינה נעלית זו אין לבריאה שום ערך וכל עניינה הוא שעל־ידה מתבצעת הכוונה העליונה