לימוד התניא נתן לי...

תמונה של לימוד התניא נתן לי...

במהלך שנת תשס"ח – תשס"ט פועלת תכנית 'לב לדעת' ללימוד חסידות במספר ישיבות ברחבי הארץ. במסגרת זו השתתפו עשרות אברכים בתוכנית מסודרת ללימוד מעמיק בספר התניא ומאמרי חסידות נוספים, בליווי שיעורים ומבחנים. במשוב שנערך אצל משתתפי התוכנית בסיום 30 פרקים ראשונים ב"ליקוטי אמרים", ביטאו כמה מהם את אשר חוו במהלך הלימוד בספר התניא. לאור הייחודיות שבדברים, ראינו לנכון לפרסם חלק מהם לתועלת הרבים.

 

נתאווה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים

תמונה של נתאווה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים

בכתבי האריז"ל נאמרו שני טעמים כלליים לבריאת העולם – "שיתגלו שלימות כוחותיו", ו"יכירו גדולתו" • שני טעמים אלה נובעים משתי מעלות ותארים באור האלוקי – בחינת ה'בלי־גבול', ובחינת ה'בלי־גדר', שמצידם יש ערך וחשיבות כלשהי לבריאה בכך שהיא משלימה את כוונת הבריאה • אמנם מדברי אדמו"ר הזקן מתברר שההתהוות אינה מצד הטעם והמעלה אלא רק מפני שכך "נתאווה" הקב"ה • ומצד בחינה נעלית זו אין לבריאה שום ערך וכל עניינה הוא שעל־ידה מתבצעת הכוונה העליונה

מאמרים נבחרים / תפילה  

ללמוד איך להתפלל

תמונה של ללמוד איך להתפלל

התלבטתי ביני לבין עצמי – מספר אדמו"ר הזקן – וחשבתי לאן ללכת. ידעתי, שבוילנה יכולים להתלמד ללמוד, ובמעזריטש, ללמוד איך להתפלל. ללמוד – ידעתי קצת, אך להתפלל – לא ידעתי כמעט כלום... והלכתי למעזריטש. שאדמו"ר הזקן הגיע לגיל עשרים החליט לנסוע למקום תורה ועבודת ה'. התלבטתי ביני לבין עצמי – מספר אדמו"ר הזקן – וחשבתי לאן ללכת. ידעתי, שבוילנה יכולים להתלמד ללמוד, ובמעזריטש, ללמוד איך להתפלל. ללמוד – ידעתי קצת, אך להתפלל – לא ידעתי כמעט כלום... והלכתי למעזריטש. וסיכם אדמו"ר הזקן: השם יתברך הצליחני בהחלטתי ללכת למעזריטש, ובשעה טובה ומוצלחת נעשיתי חסיד מסור לרבי הרב המגיד ממעזריטש.  

  • טען עוד...