לקשר נפשו לה'" או "להוסיף לקח ופלפול"?

תמונה של לקשר נפשו לה'" או "להוסיף לקח ופלפול"?

ללמוד תורה "לשמה" - מאי משמע? פירושים שונים ואף מנוגדים נאמרו בדבר לאורך הדורות. מאמר זה עומד על השווה והשונה בעניין זה בספר התניא לכ"ק רבינו הזקן ובנפש החיים להגר"ח מוולאז'ין

מאמרים נבחרים / חג השבועות  

נתן לנו את תורתו

תמונה של נתן לנו את תורתו

כיצד ייתכן שחכמתו האין־סופית של הקב"ה תיתפס בשכלו האנושי המוגבל של היהודי? • איך אפשר לומר ש"אלו ואלו דברי אלוקים חיים" על שתי דעות הפוכות? • כאשר בת־קול יוצאת ומכרזת שהלכה כרבי אליעזר, כיצד ניתן לפסוק כדעת חכמים? • ומהי המעלה בכך שיהודי משלש את זמן לימודו במקרא, משנה ותלמוד? על מהותה של התורה, שבכתב ושבעל־פה, שניתנה לנו בסיני

 

שמחתה של התורה

תמונה של שמחתה של התורה

מדוע קבעו את שמחת "גמרה של תורה" בשמיני עצרת ולא בחג השבועות, זמן נתינת התורה? • מהו השבח בכך ש"נשאו לבו" של משה רבנו לשבור את הלוחות "לעיני כל ישראל"? • מהי משמעות הקביעה ש"ישראל קדמו לתורה", ולמאי נפקא מינה בעבודת האדם? • ביאור יסודי על היחס בין התורה וישראל, ושמחתם זה בזה