לקשר נפשו לה'" או "להוסיף לקח ופלפול"?

תמונה של לקשר נפשו לה'" או "להוסיף לקח ופלפול"?

ללמוד תורה "לשמה" - מאי משמע? פירושים שונים ואף מנוגדים נאמרו בדבר לאורך הדורות. מאמר זה עומד על השווה והשונה בעניין זה בספר התניא לכ"ק רבינו הזקן ובנפש החיים להגר"ח מוולאז'ין

 

אחד מלמעלה ואחד מלמטה

תמונה של אחד מלמעלה ואחד מלמטה

שתי צורות חיבור בין הקב"ה לעולמו – "המשכה מלמעלה למטה" ו"העלאה מלמטה למעלה" ובכל אחת מהן מעלה שאין בזולתה • זהו יסוד מחלוקת בית שמאי ובית הלל מה נברא תחילה – שמים או ארץ, ובדרך זו יוסברו מחלוקות רבי ישמעאל ורבי עקיבא בסוגיית מתן־תורה - הדר קיבלוה בימי אחשוורוש -

 

"הקהל" בזמן הזה

תמונה של "הקהל" בזמן הזה

בזמן שבית המקדש היה קיים, היו מקהילים במוצאי השמיטה את כל היהודים, "הקהל את העם האנשים והנשים והטף", בבית המקדש, והמלך היה קורא באוזניהם פרשיות מן התורה, כדי לזרזם במצוות ולחזק ידיהם יותר "ליראה את השם"

 

סוד קדושת הסוכה

תמונה של סוד קדושת הסוכה

בהלכה נקבע שלסוכה יש קדושה מיוחדת: “קדושת הגוף" - זאת למרות שהיא תשמיש-מצווה ולא תשמיש-קדושה • כיצד מתקדשים על ידי המצוות? מדוע נקבע חג-הסוכות מיד לאחר יום כיפור? • סוד קדושתה של הסוכה - על פי מאמריהם של אדמו"ר הזקן ואדמו"ר הצמח צדק

  • טען עוד...